Who: Kiyohisa Furuya & Reiko Furuya   What: Husband-and-wife architects   Where: Daita (Setagaya-ku), Tokyo   When: Since 2006
 

Ibushi House, 2008 (Toyama, Toyama)


Photos © Tomohiro Sakashita
 

Totsu House, 2008 (Sagamihara, Kanagawa)Photos © Tomohiro Sakashita