via Shoji Atelier
 
Who: Tsuyoshi Shoji
What: Commercial building
Where: Chiyoda-ku, Tokyo
When: 2006